Програм пројектовања и обележавања планинарских стаза  ,,Златиборске трансверзале“

 

Од 2012. године када је почео са радом Планинарски клуб ,,Ера“ из Ужица,  размишљало се о будућем правцу развоја планинарства у погледу остварења највиших и најширих циљева. Започете су, поред осталих и многе активности да би се развијао планински спорт у подручју Југозападне Србије, а све у функцији промовисања и пружања искустава и доживљаја у природном окружењу. Планинарство, као вид друштвеног деловања је неизоставан чинилац без кога спортске активности не могу имати потпун значај. Његове особености, које укључују низ општекорисних функција, често нас доводе у дилему. Да ли је оно туризам, спорт, рекреација или екологија.

Одговор је :

,,Планинарство је све то и много више. Оно је начин живота,,

Мултифункционалност планинарства и тренутно стање у Србији захтевају брзо деловање на пољу стварања квалитетних програма у овој области.. То су показале и скорашње  званичне анкете Министарства омладине и спорта у којој се највећи број анкетираних грађана и то чак 37%  изјаснило да у местима у Србији недостају програми за младе везани за планинаре и извиђаче. Видљиве су иницијативе које у сектору омладине и спорта покреће Влада, као што су улагања у инфраструктуру, едукацију кадрова, развој брендова на националном нивоу и др. Реализација наведеног се не може спровести без уске и рационалне сарадње  свих чинилаца из јавног и приватног сектора. Планинарски клуб ,,Ера,, из Ужица се са правом наметнуло у иницијативи те сарадње.

Убудуће, уз обнову наслеђених планинарских дестинација, Србија мора креирати нове, са понудом  која прати потребе, односно захтеве појединаца и удружења уз поштовање и међународних стандарда. Неспорно је да уз потенцијал који поседује, југозападна Србија заслужује статус важне светске планинарске дестинације. У складу са извесном стопом раста интернационализације планинарства у Србији, тежиште овог Програма је усмерено и према страном планинарском тржишту.

Планинарска дестинација  југозападне Србије свој развој треба да утемељи првенствено на максималном очувању животне средине, али и на профитабилно понуђеном производу, што би дугорочно резултирало и благостањем домаћег становништва. У оквиру овог Програма, тражени су одговори и изложени резултати истраживања везани за препознатљиве специфичне интересе дестинације. Суштина је била у томе да се његов развој сагледава целовито, уз уважавање хијерархије циљева и посебности условљених хетерогеношћу ресурса и атракција које ова дестинација нуди у јединственом и непоновљивом споју природних објеката и живог света. Задњих година се суочавамо с озбиљним структурним променама које обухватају делимично или потпуно нестајање класичне индустрије и великих подузећа, тако да одступницу треба тражити у другим областима друштвених делатности. У томе спортско-рекреативни туризам дугорочно види своју прилику. Када су значајне природне атракције физички удаљене од главних саобраћајних комуникација, услове за туризам ствара планинарство кроз низ активности које овај Програм утврђује. Природне атракције, као стратешка упоришта овог Програма, које се препознају по компаративним предностима, су утврђиване непосредно на терену уз аналитички приступ. Сагледаване су њихове здравствене, образовне, а посебно естетске вредности, које уз квалитетан интегрални менаџмент могу у великој мери употпунити слику ове дестинације. У методологији, хијерархијски су поједине атракције кроз пројекцију повезиване стазама. Њихова мрежа ће представљати битан чинилац ове будући важне планинарске дестинације. Примењена истраживања у овом програму се нису строго задржала на границама планине Златибор, како то стоји у називу трансверзале, већ су у сагледавању интереса, обухватила и околне планинарске атракције. Своју ширину су показала и приликом тржишне анализе, где се у утврђивању круга потрошача, нису задржала само на ускопланинарској популацији, него су укључила и велики број оних, који поред  поменуте понуде желе и нешто више.

 Detaljna trasa